Контакт

АДРЕСА Пословни подаци Електронска пошта
М. Тита 4821428

Плавна

Општина Бач

Јужнобачки округ

Телефон 021-2078245

ПИБ: 101451202

МАТИЧНИ БРОЈ: 08012881

ТЕКУЋИ РАЧУН: 840-252660-09

Директор : Вера Тојагић

osilrplavna@gmail.com