Наставнички кутак

Школске године :

2021-22., 2022-23.

Наставнички кадар

 • Драгана Антонић
 • Светлана Зорановић
 • Милоданка Илић
 • Марина Врањеш
 • Слађана Новаковић
 • Едита Јакс Средојевић
 • Дарко Јовановић
 • Милица Цицмиловић
 • Марија Стефановић
 • Слободанка Гајић
 • Игор Милин
 • Кристина Ралбовски
 • Милош Милиновић
 • Милош Мирковић
 • Александра Инђић
 • Оливера Вујновић
 • Алан
 • Вера Тојагић
 • Радојка Поповић
 • Небојша Пејчић
 • Светлана Араповић
 • Радојка Тубић
 • Јелена,
 • Жељко
 • Евица и Слава

СТРУЧНИ ОРГАНИ

Руководиоци Одељенског Већа

ОВ млађих разреда – Милоданка Илић

ОВ страријих разреда –Александра Инђић

Руководиоци стручних већа

Веће наставника разредне наставе – Милоданка Илић

Друштвено-језичка област – Драгана Антонић

Природно-математичка област – Дарко Јовановић

Вештински предмети – Милош Мирковић

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Ученички парламент    

          – Драгана Антонић– координатор

           – Милош Милиновић – члан

               -Инес Турсум и Лука Ружић

              – ученик Кристина Новаковић и Клара Сабо

Подмаладак Црвеног Крста

Слободанка Гајић– координатор

          Марина Врањеш – члан

          Дарко Јовановић – члан

Дечији савез:

Наставници разредне наставе

Оливера Вујновић – координатор

 • Милош Мирковић
 • Милош Милиновић
 • Представници Ученичког парламента

Стручни активи – Тимови:

Тим за развојно планирање

 • Марина Врањеш – координатор
 • Вера Тојагић
 • Марија Стефановић
 • Радојка Поповић – педагог
 • Мирјана Дурутовић – родитељ
 • Слободанка Гајић – школски одбор

– Ученичког  парламента – Инес Турсум

-Сања Вађина – локална самоуправа

Тим за самовредновање

https://docs.google.com/presentation/d/1lFwKmT7eAzg5GD7OlaggAlyR2iSi1Pf3nXm_0uc6imU/edit?usp=drivesdk

          – Радојка Поповић–кординатор

          – Едита Јакс-Средојевић – члан

– Слободанка Гајић – члан

– Светлана Зорановић – члан

– Мирјана Дурутовић – родитељ

Тим за заштиту од дискриминација, насиља, злостављања и занемаривања

 • Емина Абдуловић – координатор
 • Светлана Зорановић
 • Радојка Поповић
 • Марија Стефановић

Тим за инклузивно образовање

 • Драгана Антонић– координатор
 • Милоданка Илић
 • Радојка Поповић

Тим за професионалну оријентацију

 • Радојка Поповић – координатор
 • Драгана Антонић
 •  Дарко Јовановић

Тим за обезбеђивање квелитета развоја установе:

 • Светлана Зорановић– координатор
 • Милица Цицмиловић
 • Радојка Поповић

Тим за развој међупредметних компетенција и развој предузетништва

 • Марија Стефановић– координатор
 • Алам Алсоус
 • Светлана Зорановић
 • Дарко Јовановић
 • Oливера Вујановић
 •  

Тим за професионални развој :

 • Александра Инђић – координатор
 • Слободанка Гајић– члан
 • Дарко Јовановић – члан
 •  

Тим за здравствену и социјалну заштиту:

 • Александра Инђић – координатор
 • Едита Јакс Средојевић
 • -Милоданка Илић

Тим за информатичке послове/вођење сајта школе:

          – Дарко Јовановић- координатор

          – Марија Стефановић

           – Светлана Зорановић

Тим за екскурзије

– Слободанка Гајић – координатор

– Едита Јакс Средојевић – члан

– Светлана Зорановић – члан

Тим за остваривање наставе на даљину

-Дарко Јовановић

–  Радојка Поповић

Стручни актив за развој школског програма

 • Вера Тојагић – директор
 • Дарко Јовановић
 • Милоданка Илић
 • Радојка Поповић

Комисија за инвентарисање

 • Светлана Араповић – координатор
 • Радојка Тубић
 • Жељко Думенџић

Комисија за јавне набавке

 • Пејчић Небојша – координатор
 • Араповић Светлана
 • Жељко Думенџић
 •  

ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА

Записничар Наставничког већа – Оливера Вујновић

Преглед матичних књига и Е -дневника – Радојка Поповић и Небојша Пејчић

Летопис школе – Драгана Антонић и руководиоци стручних већа

Уређење школе/ кутак за родитеље – Милош Мирковић , лице задужено за уређење и сви чланови колектив