О школи

НЕКАДА ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ

    Основна школа налази се у самом центру села Плавне у општини Бач, у којој се негује традиција,толеранција и хуманост. Име које је носила све до 01.09.2020.године је било  по предводнику студентског револуционарног покрета у некадашњој Југославији и народном хероју, Иви Лоли Рибару.

Школа у Плавни дaтира из 1860.године  када је саграђена  наменска школска зграда.

Историјски догађаји, (два светска рата, колонизација, поплава) у великој мери су утицали на број ученика и одељења, национални састав и језике на којима се настава одвијала.До II светско рата настава се одвијала на српском, мађарском и немачком језику.После рата настава се одвија на српском, хрватском и мађарском језику.Часови веронауке су се и тада и сада се одржавају у школи.

1950.године  је издато решење о отварању осмољетке на српском језику. Још  тада је школа  своју културну и образовну делатност остваривала организујући пригодне програме за родитеље и ученике, учешћем на различитим изложбама дечјих радова,посетама биоскопским представама и организовањем екскурзија.Ученици су своја интересовања показивали кроз различите секције:

агро-техничке, спортске, научне, културно-уметничке ,Подмладак Црвеног крста,  секцију Мали ватрогасци.

     Од 1958.године школа ради као основна са свих осам одељења под именом ОШ“Иво Лола Рибар“. При школи, од 1964. године,  организује се рад са децом предшколског узраста.

         Садашња школска зграда је изграђена 1990. године. У њој се одвија настава од  I  до VIII разреда у преподневној смени. Уз зграду се налази сала за физичко васпитање, свлачионице, тушеви са санитарним чворовима, а сала за опште физичко вежбање-теретана од 2018.

         Зграда је једноспратна са 9 учионица. Четири учионице су намењене разредној настави, а четири предметној. Једна  учионица  је  специјализована и намењена за рад на рачунарима. У школи постоји и библиотека са солидним фондом књига.

У приземљу зграде налазе се зборница и две канцеларије, кухиња са трпезаријом и пространим  холом. Део хола је служи као позорница. Са спољашње стране налази се котларница која има посебан улаз.

У згради се налазе и просторије за рад са децом предшколског узраста.

        Целокупна површина зграде износи  2.000,40 m².

        Школско двориште површине  4000m². На асфалтираној површини налазе се терени, један преко другог, за рукомет кошарку и одбојку. Терен за мали фудбал налази се на земљаном делу дворишта, површине 1040 m². На површини 400 m²,  посебно је одвојен терен за потребе полазника вртића. На њему се налази једна асфалтна површина, а на осталом делу смештене су вањске справе за њихов узраст. Остали део дворишта је травнат.

Културно-забавни живот се одвија током године.Обележавају се значајни датуми школе и  места:свечана добродошлица ђацима првацима, свечаност поводом Дана детета, обележавање Дана школе, Свети Сава-школска слава,  завршна  свечаност и додела сведочанстава ученицима осмог разреда.. Сваке године се у школи организује културно-забавни програм за баке и деде под називом Сунчана јесен мог живота.

Дан школе се обележавао  17. октобра пригодним културно-уметничким програмом и спортским такмичењима.Организована  су такмичења у екипним спортовима у којима су учествовали  ученици основних школа општине Бач.

     Ученици  учествују у свим  манифестацијама школе и локалне заједнице.У септембру месецу, наши ученици учествују у реализацији програма у оквиру манифестације Дани европске баштине.

     У сарадњи са Спортским савезом општине Бач,у школи се организују спортска такмичења у екипним спортовима и каратеу.

    Својим ликовним и литерарним  радовима ученици учествују на разним изложбама и Конкурсима. Дечји савез и Подмладак Црвеног крста су укључени у активности и садржаје везане за све акције и различита такмичења које школа,место и општина организују.

.

Полазећи од незамењиве  улоге породичног васпитања у развоју личности и њеној социјализацији,школа негује и развија сарадњу са породицом. Сарадња са родитељима се одвија путем индивидуалних контаката,одељенских,групних и општих родитељских састанака, преко Савета родитеља и едукација намењене родитељима.На овај начин родитељи имају прилику да дају своје сугестије и предлоге у циљу постизања што бољих резултата у васпитању деце.

Школа остварује сарадњу и са Месном заједницом, Општинском управом Бач,укључивањем представника друштвене средине у органе управљања школе-Школски одбор и Савет родитеља-ради усмеравања политике школе, побољшања квалитета њеног рада,бољег опремања школе,уређења објекта школе и околине.

     Део задатака школе из области здравствене заштите деце као и хуманитарне помоћи деци и породицама,школа остварује у сарадњи са здравственим  и хуманитарним организацијама ( Дом здравља,Општинска организација Црвеног крста,Центар за социјални рад).

   Најчешћу сарадњу школа остварује са основним школама општине. Заједно са осталим школама организују се општинска такмичења за ученике, изложбе,хуманитарне акције и друге активности.

САДА ОШ „СВЕТИ САВА“

        Од 01. Септембра 2020. године школа је променила назив и од тог датума је

 ОШ „Свети Сава“. Школу похађа 59 ученика у седам  одељења. Васпитно-образовни рад се одвија на српском језику.Целокупни рад школе је организован у једној, преподневној смени. Образовно-васпитни рад се реализује кроз обавезне наставне предмете,изборне наставне предмете и ваннаставне активности.

        Школа учествује у различитим пројектима које расписује Републички и покрајински секретаријат за образовање и друге владине и невладине организације.

Школа у месту  представља једину културну институцију која својим радом и организацијом задовољава  малобројно становништво села. Школа је центар културе и образовања у селу, а самим тим окупља децу и омладину у разним активностима.Негује хумане међуљудске односе и традицију различитих националних култура.

Школа обавља делатност основног образовања и васпитања у складу са Уставом Републике Србије, Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о основној школи, Законом раду, Колективним уговором, Статутом, подзаконским актима из области образовања и васпитања. Школа своју образовно-васпитну делатност остварује на основу прописаних наставних планова и програма и у обавези је да до завршетка наставне годинео ствари наставни план и програм са прописаним фондом часова из свих предмета и других активности утврђених годишњим планом рада школе.

Основно образовање и васпитање у школи се остварује кроз:

  1. Разредну наставу
  2. Предметну наставу
  3. Допунску и додатну наставу
  4. Изборну и факултативну наставу
  5. Ваннаставне активности
  6. Слободне активности
  7. Излете и екскурзије
  8. Културну и јавну делатност и друге друштвене активност