Владање – из правилника

Важно и за ученике, наставнике и родитеље:

Оцењивање владања ученика Члан 13. Владање се оцењује најмање два пута у току полугодишта. Владање ученика од првог до петог разреда основног образовања и васпитања оцењује се описно у току и на крају полугодишта. Владање ученика од шестог до осмог разреда основног образовања и васпитања оцењује се описно у току полугодишта, а бројчано на крају полугодишта. Закључна оцена из владања ученика из става 2. овог члана јесте: примерно, врло добро, добро, задовољавајуће и незадовољавајуће, и не утиче на општи успех ученика. Закључна оцена из владања из става 3. овог члана на крају првог и другог полугодишта јесте: примерно (5), врло добро (4), добро (3), задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1) и свака од наведених оцена утиче на општи успех ученика. Владање одраслих не оцењује се. Приликом оцењивања владања сагледава се понашање ученика у целини. На оцену из владања не утичу оцене из обавезног предмета, изборних програма и активности (слободне наставне активности и пројектна настава). Оцена из владања смањује се због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може да се смањи због понашања за које је изречена васпитна мера. Оцена из владања поправља се на предлог одељењског старешине најкасније на крају полугодишта када се утврди да ученик показује позитивне промене у свом понашању и прихвата одговорност за своје поступке након појачаног васпитног рада, оствареног друштвено корисног, односно хуманитарног рада, након изречене васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере. Ученик, његов родитељ, други законски заступник има право да поднесе приговор у складу са Законом. Описна оцена из владања у току полугодишта Члан 14. Описна оцена из владања ученика у току полугодишта утврђује се на основу учениковог односа према обавезама и правилима понашања, нарочито понашања према другим ученицима, запосленима и имовини. Оцена из става 1. овог члана садржи и васпитну препоруку. Опис односа према обавезама јесте: 1) у потпуности извршава обавезе у школи; 2) углавном извршава обавезе у школи; 3) делимично извршава обавезе у школи; 4) углавном не извршава обавезе; 5) не извршава обавезе у школи. Опис понашања према другим ученицима, запосленима и имовини јесте: 1) представља пример другима својим односом према ученицима, запосленима и имовини; 2) има најчешће коректан однос према ученицима, запосленима и имовини; 3) понекад се непримерено односи према ученицима, запосленима и имовини; 4) често има непримерен однос према ученицима, запосленима и имовини; 5) најчешће има непримерен однос према ученицима, запосленима и имовини. Закључна оцена из владања Члан 15. Закључну оцену из владања, на предлог одељењског старешине, утврђује одељењско веће. Закључна оцена из владања утврђује се на основу понашања ученика у целини, имајући при том у виду и ангажовање ученика у ваннаставним активностима, у складу са школским програмом (слободне активности, ученичка задруга, заштита животне средине, заштита од насиља, злостављања и занемаривања, и програми превенције других облика ризичног понашања, културна активност школе), процењивањем његовог понашања и извршавања обавеза прописаних законом, а нарочито на основу односа према: 1) школским обавезама; 2) другим ученицима; 3) запосленима школе и других организација у којима се остварује образовно-васпитни рад; 4) школској имовини, имовини других лица или организација у којима се остварује настава или поједини облици образовно-васпитног рада и заштити и очувању животне средине. Ако ученик има изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере, одређен друштвено-користан, односно хуманитарни рад, њихови ефекти се узимају у обзир приликом утврђивања закључне оцене из владања

Рада

Педагог у ОШ " Свети Сава",Плавна

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *