РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК

ВАЖНО:

РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК – ПЕДАГОГ  

ШТА РОДИТЕЉ, УЧЕНИК И ООДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ ТРЕБА ДА ЗНАЈУ?  

(на почетку сваке школске године) 

Услед последица мајских трагедија, првенствено ради безбедности добробити и подршке целовитом развоју личности ученика, настава прошле школске године завршена је раније тачније 06.06.2023. 

Школа ће и током првог и другог полугодишта организовати активности чијом ће се реализацијом и активним укључивањем ученика допринети првенствено развоју позитивних људских вредности код ученика као и унапређивању односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости, а све у складу са Смерницама МП, у циљу постизања нулте толеранције према насиљу.

Наш зеjднички циљ је првенствено безбедност сваког ученика, односно недозвољавање појаве свих нивоа и врста насиља међу ученицима.

У ту сврху организоваће се разна предавања како за ученике од првог до четвртог разреда, тако и за ученике од петог до осмог разреда од стрене запослених и од стране спољашњих сарадника из МУПа и других релевантних институција које се баве развојем позитивних вредности код ученика, односно културе понашања.

У циљу стварања сарадничке атмосфере и развоја поверења, родитеље ћемо укључивати у разне школске активности. Сврха је да промовишемо вредности које ће помоћи ученицима да стабилизују позитивне норме у свом понашању. Како бисмо били позитиван узор ученицима, заједно ћемо (запослени у школи и родитељи), реализовати хуманитарне акције и радиoнице ослањајући се на постојеће ресурсе у локалној заједници.

Уз неговање толеранције, емпатије, међусобног поштовања, сарадње, солидарности као и уважавање различитости и других вредности које су значајне за развој целовите личности ученика једино уз Вашу подршку као родитеља можемо доћи до циља који је у интересу Ваше и наше деце. 

У складу са постојећем Правилницима и Законом о основама систама образовања и васпитања као и Законом о основној школи, дужност и обавеза нам је да вас упознамо са следећем:

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Члан 80

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.

Ученик има обавезу да:

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;

2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;

3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске заступнике;

4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;

5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.

ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА

Члан 83

Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује одлуке директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, са учеником се ради појачани васпитни рад и по потреби се укључује Центар за социјални рад, Полиција, Школска управа и надлежна Здравствена установа.

ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган, односно исправи коју изда друга организација;

3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или запосленог;

4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;

5) уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;

6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика, наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које се остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране школе;

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика.

За тежу повреду обавеза директрор покреће васпитно – дисциплински поступак. Васпитно дисциплинске мере су Укор директора, Укор наставничког већа и премештај ученика од петог до осмог разреда у другу школу, а на основу одлуке наставничког већа школе ,уз обавештење родитеља.

Ученик, родитељ, односно други законски заступник одговара за материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Уписивање у дневник

Након две усмене опомене, за лакше ометање часа (окретање, устајање, причање, не реаговање на опомене наставника…), приликом треће опомене следи упис у дневник уколико ученик наставља ометање часа. 

СВЕ ОСТЕЛЕ ПОВРЕДЕ УПИСУЈУ СЕ ОДМАХ У ДНЕВНИК!

НИВОИ МЕРА КОД УПИСИВАЊА У ЕЛЕКТРОСКИ ДНЕВНИК

• 3 уписа – опомена одељењског старшине и појачан васпитни рад са одељењским старешином

• 6 уписа у дневник – укор одељењског старешине, појачан васпитни рад стручних сарадника и одељењског старешине са учеником

• 10 уписа – укор одељељског већа, 

• 15 уписа – укор директора

• 20 уписа – укор наставничког већа

МЕРЕ ЗА НЕОПРАВДАНО ИЗОСТАЈАЊЕ СА ЧАСОВА

• 5 неоправданих изостанака – опомена одељеског старешине и појачан васпитни рад са одељењским старешином;

• 6 – 10 изостанака – укор одељењског старешине, појачан васпитни рад стручних сарадника и одељењског старешине са учеником;

• 11 – 15 изостанака – укор одељењског већа;

• 16 – 25 изостанака -укор директора

• Преко 25 изостанака – укор наставничког већа.

ОДГОВОРНОСТ РОДИТЕЉА

Члан 84

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:

1) за редовно похађање наставе;

2) за редовно похађање припремне наставе;

3) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу;

5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;

6) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;

7) за повреду забране из чл. 110 -112. који се односи на забрану дискриминације, насиља, занемаривања, овог закона учињену од стране ученика;

8) за теже повреде обавезе ученика 

9) да поштује правила установе.

Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника за редовно похађање наставе.

ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Члан 110

У установи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, који се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном статусу, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима.

ЗАБРАНА НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Члан 111

У установи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго насиље, злостављање и занемаривање.

Под дигиталним насиљем и злостављањем, у смислу овог закона, сматра се злоупотреба информационо комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, SMS-ом, MMS-ом, путем веб-сајта (wеб site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим облицима дигиталне комуникације.

Члан 112

Забрањено је свако понашање којим се вређа углед, част или достојанство личности.

ЗАШТИТА ЗАПОСЛЕНИХ

Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да запослени трпи насиље од стране ученика, родитеља или трећег лица у установи или за време организовања активности у установи. Када је ученик починилац насиља према запосленом директор је дужан да одмах обавести родитеља и Центар за социјални рад, да покрене васпитно дисциплински поступак и да изрекне васпитно дисциплинску меру у складу са законом, а ако постоје елементи кривичног делa или прекршаја, пријаву поднесе надлежном јавном тужилаштву односно прекршајном суду (Службени гласник РС 104/2020).

Члан 194

Новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно други законски заступник за повреду обавезе из члана 84. овог закона.

Члан 195

Новчаном казном од 30.000 до 100.000 хиљада динара казниће се родитељ, односно други законски заступник детета или ученика који учини повреду забране из чл. 111. и 112. овог закона.

ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О ПРОТОКОЛУ ПОСТУПАЊА У УСТАНОВИ У ОДГОВОРУ НА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ

Родитељ не сме својим понашањем у установи да изазове или допринесе појави насиља, злостављања и занемаривања према детету, ученику, запосленом, другом родитељу и трећим лицима, а када то учини директор је дужан да одмах о томе обавести јавног тужиоца и полицију, а након тога електронским путем надлежну школску управу.

Педагог Рада Поповић

ОШ „Свети Сава“ – Плавна 

Рада

Педагог у ОШ " Свети Сава",Плавна

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *